تماس با ما

آدرس : اهواز- امانیه-خیابان فلسطین-روبروی فرمانداری-بیمارستان رازی

كد پستي : 6196514941

تلفن : 7-3335935-0611 و 1-3333050-0611

دورنگار : 3336513-0611

Email : razi-hos@ajums.ac.ir

آدرس پورتال:         http://hrazi.ajums.ac.ir


V5.1.0.0