واحد پژوهشی و فناوری

اجازه استفاده نداريد

چنين کاربري در سيستم وجود ندارد

بیمارستان رازی از جمله مراکز آموزشی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است. این مرکز در جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی خود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری قابل توجهی را در کنار هم گردآوری کرده است. مجموعه چند بخش آموزشی، مجموعه درمانگاهی، سالن کنفرانس، کلاسهای درس فعال در بخشهای مختلف، کتابخانه و امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت از جمله امکانات سخت افزاری است که مدیریت این بیمارستان در اختیار فراگیران و محققین قرار داده است. وجود دو گروه آموزشی عفونی و مسمومین بطور خاص در این بیمارستان و انجام اعمال جراحی لاپاروسکوپیک تخصصی از جمله مزایای آموزشی این بیمارستان می باشد.  
برگزاری کنفرانسهای هفتگی، همکاری در جهت انجام مطالعات بالینی برگزاری گزارشهای صبحگاهی مشترک از جمله حمایتهای نرم افزاری مجموعه آموزشی این مرکز می باشد.


V5.1.0.0