بخشهاي موجود در بيمارستان رازي

بخش عفوني


پزشکان

 

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

        دكتر سيد محمد علوي                            دكتر فريد يوسفي

       دكتر شكرالله سلمان زاده                        دكتر فاطمه احمدي                  

      دكتر روح انگيز نشيبي                             دكتر ساسان موگهي  

رئيس بخش

دكتر فريد يوسفي

 سرپرستار عاطفه احمدی 

تعداد تخت

     24  
بخش ارتوپدی


پزشکان

 

متخصص جراحي مفاصل و استخوان

دکتر سيد سعيد طباطبائی         

دکتر حنون سعدوني                              

 رئيس بخش
دكتر سعيد طباطبايي 

سرپرستار

 زينب محمدي علاسوند

تعداد تخت

     26
بخش جراحی


پزشکان

 

  متخصص جراحي عمومي

دكتر اميراحمد سلماسي                  

دكتر مهدي عسگري                     

دكتر پازيار                     

 رئيس بخش
 

سرپرستار

 فروغ رءیسی فر

تعداد تخت

     25
بخش داخلی


پزشکان

 

دکتراحمد قرباني                                     متخصص مسموميت ها
دکتر جمشیدی                                       متخصص مسمومیت ها

دکترعلی حسن رحمانی                            متخصص مسمويت ها

دکتر شريف نجفي                                    متخصص داخلی
دکتر طالی                                               متخصص داخلی 

سرپرستار

نسرین راکی پور 

تعداد تخت

     30
بخش  جنرالICU


پزشکان

 


با توجه به تشخيص اينكه بيمار در كدام سرويس قرار مي گيرد ، پزشكان مربوطه ، بيمار را ويزيت مي نمايند.

رئيس بخش
 دكتر علي قميشي

سرپرستار

بيتا اقرلي خاني

تعداد تخت

     8
بخش CCU


پزشکان

 

متخصص قلب و عروق

      

خانم دکتر  ممبینی                    

دكتر ابراهيم حيدري سرابي

سرپرستار

شادی عالیپور 


     10
بخش جراحی زنان - Roomingپزشکان

 

متخصص زنان و زايمان

                        دکتر مصطفی القضات                      

                     خانم   دکترسالمی                                   

سرپرستاران

 فيروزه فروغي

تعداد تخت

    66
بخش نوزادان


پزشکان

 

متخصص اطفال

   دکتربيژن کيخائی                                                دکتر  محمد اسماعيل مطلق                               

              

 رئيس بخش
 دكتر بيژن كيخائي

سرپرستار

نرگس مراداشکفتی

تعداد تخت

 13


 
  

V5.1.0.0