معرفي آزمايشگاه


این مرکز با سابقه حدود 12 سال و تفسیر و جوابدهی بیش از 2000 نمونه در سال ، یکی از مراکز ارجاعی نمونه ها در سطح استان می باشد که در زمینه تشخیص بیماریها کمک شایانی به بیماران و پزشکان می نماید.
دکتر علیرضا سکوتی متخصص پاتولوژی از فروردین 1391 مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.

شماره داخلی : 255 - 308

آزمايشگاه و آسيب شناسی


واحد آزمايشگاه و آسيب شناسی خدمات پاراكلينيك را با كيفيت بالا به كليه بيماران بستری در مركز و مراجعين سرپائی به صورت شبانه روزی تحت نظر متخصصين با تجربه ارائه می نمايد.


خدمات ارائه شده در حوزه های زير می باشد:


آزمايشگاه:

  • هماتولو‍ژي: آزمايشاتی از قبيل شمارش كامل گلبول ها، رتيكولوسيت ها، اسمير خون محيطی، آناليز مايعات بدن
  • هورمون شناسي
  • انگل شناسي
  • بيوشيمی و  بيوشيمي ادرار
  • ميكروب شناسی: آزمايشات مستقيم و كشت ها، تعيين ميزان حساسيت به آنتی بيوتيك ها، تست های خاص ويروسی، انگلی، باكتری ها و قارچ ها
  • ايمونولوژی: آزمايشاتی از قبيل اندازه گيری سطح كمپلمان ها، آنتی بادی ها، تست های سرولوژيك


پاتولوژي يا آسيب شناسی:

  • آسيب شناسی جراحی: بررسی و  تفسير نمونه های ارسالی به ویژه در زمینه جراحی زنان و جراحی ( گوارش،کبد و کیسه صفرا ،پستان و غدد لنفاوی و بافت نرم )

 

 


V5.1.0.0