معرفي راديولوژي

انجام كليه راديوگرافي هاي مختلف از بيماران بستري ، سرپايي و پرتابل بخشها در اين قسمت انجام مي شود.

تعداد  5  نفر كارشناس ، 9 نفر كاردان و تكنسين بهمراه  2 منشي بصورت شبانه روز در اين بخش فعاليت مي كنند.

طبق آمار در سال 1386 حدود  12244 كليشه راديوگرافي گرفته شده است .از بين   7203  مراجعه كننده به بخش  58489  مورد سرپايي، 13545  مورد بستري بوده اند.


V5.1.0.0