معرفي بخش فيزيوتراپي
مسئول بخش: دکتر حسین کوهزاد

شماره داخلي: 2297


بخش فيزيوتراپي بيمارستان رازي در اسفند ماه سال 1390 از محل خود واقع در جنب بخش اورژانس به درمانگاه تخصصي بيمارستان انتقال يافت. بخش جديد داراي 7 تخت درماني واقع در يك سالن بزرگ به همراه يك اتاق ويژه ورزش درماني و يك اتاق جهت كارشناسان است.امكانات اين بخش شامل تجهيزات الكتروتراپي و مكانوتراپي مي باشد.در حال حاضر بخش فيزيوتراپي در شيفت صبح فعال است و داراي3نيرو شامل 1 نيروي كارشناس ارشد ، 1نيروي كارشناس و يك منشي مي باشد.
درمان بيماران به صورت سرپايي جهت بيماران مراجعه كننده به بخش و هم براي بيماران بستري در بخش ها شامل فيزيوتراپي تنفسي و فيزيوتراپي اندامها است.
بخش فيزيوتراپي پذيراي دانشجويان رشته هاي فيزيوتراپي ، كاردرماني و پرستاري مي باشد.
بخش فيزيوتراپي مانند ساير قسمتهاي بيمارستان طرف قرارداد با سازمان هاي بيمه گر مي باشد.
در اين بخش بيماران در بدو ورود پذيرش شده و براي آنها كارت و پرونده مخصوص درمان تشكيل مي شود. سپس بيمار براي حداقل 10 جلسه تحت درمان قرار مي گيرد. در طي اين چند جلسه درمان بيمار علاوه بر درمان هاي فيزيكي( شامل تحريك الكتريكي ، گوما درماني ، اولترا سوند ، دياترمي ، كشش و ...) تحت تمرين درماني و نرمش صحيح فعاليتهاي روزمره زندگي نيز قرار مي گيرد.
 

V5.1.0.0