اعضای هیئت علمی

گروه عفونی:
 
 دکتر سید محمد علوی  متخصص بیماری های عفونی و گرومسیری
 دکتر فاطمه احمدی  متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
 دکتر روح انگیز نشیبی  متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
دکتر شکراله سلمان زاده متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
دكتر ساسان موگهي
 متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
 دکتر فرید یوسفی  متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
 
گروه جراحی:
 
دکتر مهدی عسکری متخصص جراحی عمومی
دکتر امیراحمد سلماسی متخصص جراحی عمومی
دکتر ندا نجیب پور متخصص جراحی عمومی

گروه ارتوپدی:

دکتر سید سعید طباطبایی متخصص ارتوپدی
دکتر حنون سعدوني
متخصص ارتوپدی

گروه داخلی:

دکتر علی احسان پور متخصص داخلی
دكتر آسيه عارف
متخصص داخلي

گروه قلب:


گروه زنان و زایمان:

دکتر آذر احمدزاده متخصص زنان و زایمان
دکترمهین نجفیان متخصص زنان و زایمان
دکتر مصطفی القضاه متخصص زنان و زایمان

گروه بیهوشی:

دکتر فاطمه جواهر فروش متخصص بیهوشی و احیاء
دکتر زهرا پورمهدی متخصص بیهوشی و احیاء
دکتر علی قمیشی متخصص بیهوشی و احیاء

گروه اطفال:

دکتر محمد اسماعیل مطلق متخصص اطفال

گروه مسمومیت:

دکتر احمد قربانی متخصص پزشکی قانونی
دکتر علی حسن رحمانی متخصص پزشکی قانونی

V5.1.0.0