تاریخچه مرکز
 

 


 

در سال 1317 عمليات ساختماني بيمارستان رازي شروع شده و به علت جنگ جهاني دوم ساختمان نيمه تمام باقي ماند، پس از اتمام جنگ مجددا" كار احداث بيمارستان شروع شد. از سال 1324 بيمارستان به مساحت 23111 مترمربع و زيربناي 2294 مترمربع تحت پوشش راه آهن مورد بهره برداي قرار گرفت.

در سال 1357 بيمارستان از پوشش راه آهن خارج شده و زيرنظر وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت و در سال 1373 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني درآمد. اين بيمارستان در ابتدا فقط شامل بخشهاي : جراحي عمومي ، زنان و زايمان ، داخلي ، چشم و اطفال بوده و با ميزان گسترش و وسعت  4855 مترمربع و تجديد بنا ، بخشهاي عفوني و جراحي پلاستيك در آن ساخته شد و در حال حاضر با وسعت زير بنا 7971 مترمربع و داراي 220 تخت فعال و شامل : بخشهاي جراحي عمومي ، ارتوپدي ، داخلي ، عفوني ،زنان و زايمان، نوزادان ، CCU ، ICU ،بخش مسمومیت ،بخش ICU مسمومیت ، بخش اورژانس ، اطاق عمل ،فيزيوتراپي ، راديولوژي ، آزمايشگاه ،دیالیز ، اكوكارديوگرافي و درمانگاههاي تخصصي ويزيت بيماران به اضافه واحد اموراداري و  واحد امورمالي ، واحد رایانه ، محاسبات ، صندوق ، پذيرش و اطلاعات ، بايگاني مدارك پزشكي ، امور اجتماعي و بيمه گري ، كتابخانه، تأسيسات ، و لوازم مصرفي ، انبار داروئي و پزشكي ، كارپردازي ، تلفنخانه ، خياط خانه ، رختشويخانه،CSR ، آشپزخانه ، نقليه ، خوابگاه پزشكان ، سالن کنفرانس و نمازخانه و مهد كودك مي باشد و همه روزه خدمات خود را براي معالجه و درمان بيماران عرضه مي دارد.


V5.1.0.0