پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي طب كار

طب كار:

 طب كاريكي از مقوله هاي جديد در علوم پزشكي و شاخه اي تخصصي از طب پيشگيري است كه به پيش بيني ،شناسايي،كنترل ونهايتاً درمان بيماريهاي ناشي ازكار و صدمات مرتبط با شغل مي پردازد.

آزمايشات طب كار از اين نظرحائز اهميت هستند كه اغلب بيماريهاي شغلي غير قابل درمان ولي قابل پيشگيري هستند ودرشروع  و پيدايش، علائمي ندارند ولي از طريق بررسي هاي دوره اي مي توان آنها را قبل از ايجاد عوارض بيشتر و جبران ناپذير شناسايي كرد.

 

بيماري هاي شغلي به دودسته كلي تقسيم مي شوند :

دسته اول: بيماري هاي ناشي از كار هستندكه به علت مواجهه باعوامل فيزيكي، شيميايي يا بيوژيكي يا روحي و رواني درمحيط كار بوجود مي آيند، اين عوامل كه به وضوح در محيط كارمشخص ميباشند براي ايجاد بيماريهاي ناشي ازكارضروري هستند .

دسته دوم: بيماريهاي مرتبط با كارهستندكه منشأ چند عاملي دارند و عبارتند از بيماريهايي كه ممكن است بطور نسبي تحت تأثيرشرايط زيان آوركار بوجود آيند و ضرورتي نداردكه درهرمورد از اين بيماريها يك عامل خطرمشخص وجود داشته باشد. مشخصات فردي، عوامل محيطي ،فرهنگي ،اجتماعي به عنوان عامل خطر در اين بيماريها نقش دارند.ازبيماريهاي مرتبط باكارمي توان افزايش فشارخون، بيماريهاي قلبي عروقي واختلالات عضلاني-اسكلتي رانام برد.

اهداف معاينات پزشكي طب كار :

1-تأمين، حفظ وارتقاء سلامتي

2-تشخيص زودرس بيماريها

3-تشخيص و بررسي عوامل زيان آور و مشكلات بهداشتي محيط كار

4-پيشگيري ازبيماريها وحوادث شغلي

5-انتخاب فرد مناسب براي شغل مورد نظربراساس توانايي هاي فرد

معرفي مركز طب كار رازي:

اين مركز درسال  1388 با هدف ارائه خدمت به تمامي كاركنان و شاغلين زحمت كش اين استان راه اندازي گرديده وآماده ارائه كليه خدمات كلينيكي و پاراكنيكي است كه شامل موارد ذيل است :

1-اديومتري (شنوايي سنجي): جهت تعيين حدود سلامت شنوايي كاركنان

2- اپتومتري (بينايي سنجي): جهت تعيين حدت بينايي

3- اسپيرومتري(تست ريوي): جهت تعيين بيماريهاي ريوي  

4- آزمايشات پاراكلينيكي (خون ،ادرار،....)

5- EKG (نوار قلب) : بررسي ريتم طبيعي قلب

6-راديوگرافي قفسه سينه درصورت لزوم

7-اكو ،تست ورزش درصورت لزوم

8- تكميل فرم مشخصات فردي وسوابق شغلي توسط كارشناس بهداشت حرفه اي

9- معاينات باليني توسط پزشك عمومي

10- نظردهي نهايي پرونده هاي پزشكي توسط پزشك متخصص طب كار

11- ثبت اطلاعات پرونده هاي پزشكي شاغلين در برنامه Excell


بعد از انجام كليه تستهاي كلنيكي وپاراكلنيكي ،پرونده پزشكي شاغل توسط پزشك متخصص طب كاربررسي شده و بر اساس توانايي هاي فرد و شرايط شغل نظر نهايي خودرا در مورد ادامه كارشاغل اعلام مي كند كه به صورت ذيل است.

1- بلامانع است : درمورد افرادي است كه توانايي جسماني آنها خيلي خوب است وازعهده كارخود برمي آيند وهيچ محدوديتي ازنظركارندارند.

2- مشروط است باذكر شروط : كساني كه عيوبي كوچك ودر بسياري ازموارد قابل اصلاح دارند ودرموقع ارجاع شغل بايد نقايص آنها مورد توجه قرارگرفته واصلاح شود.

3- عدم صلاحيت / تناسب پزشكي جهت انجام شغل مورد نظر: افرادي هستند كه به دليل بيماري معيني كه دارند مي توانند عهده دار مشاغل معيني شوند يا به دليل بيماريهاي پيشرفته جسمي و رواني براي شغل مورد نظر مناسب نيستند و بايد شغل آنها يا محل كار آنها عوض شود.

  طب كار چيست.docx

  طب كار چيست.pdf


گروه دورانV5.5.2.0