پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول واحد :محمود قربانی
مدرک تحصیلی : دیپلم میکانیک
ایمیل:mahmod.ghorbani1354@gmail.com


مسئول تعمییرات و اتصارات مخابرات بیمارستان
مسئول ارتقاء سیستم مخابرات بیمارستان
اوپراتور
مسئول پیام های ضبط شده در مرکز بیمارستان
ناظرومسئول بر عملکرداوپراتورهای بیمارستان
ناظر انتظامات حراست
تلفن مستقیم 33333050-51و33335935-37


گروه دورانV5.5.2.0