پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیمه های طرف قرارداد

بیمه ها و موسسات طرف قرارداد

ردیف

نوع بیمه

بستری

سرپایی

1

بیمه خدمات درمانی ( سلامت)

90%

70%

2

ایرانیان

90%

70%

3

کارمندی

90%

70%

4

سایر اقشار

90%

70%

5

روستائی

90%

70%

6

تامین اجتماعی

90%

70%

7

تامین اجتماعی -ارجاعی از شهرستان

100%

0%

8

تامین اجتماعی -فرانیشز رایگان

100%

0%

9

تامین اجتماعی -بیماران خاص

100%

100%

10

خدمات درمانی- جانبازان ارتش

100%

100%

11

خدمات درمانی- سریازان وظیفه

100%

90%

12

خدمات درمانی-  ارتش

100%

90%

13

سایر اقشار نظام ارجاع یک

90%

70%

14

مصدومین ترافیکی

100%

0%

15

سازمان زندانها

100%

100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


گروه دورانV5.5.2.0