پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدارک مورد نیاز خدمات دریافتی

مدارک و شرایط لازم جهت بستری و تشکیل پرونده بیماران در بمارستان رازی

1-همراه داشتن دفترچه بیمه معتبر

2- همراه داشتن شناسنامه زن و شوهرجهت بستری وتایید هویت همسر

3- کپی صفحه اول دفترچه بیمه در دو نسخه

4-دفترچه سلامت (ایرانیان) از زمان صدور و بر اساس تاریخ صدور قابل قبول می باشد،ضمنا لازم است دقت شود قبل اززمان

بستری دفترچه بیمارصادر شده و تاریخ اعتبار داشته باشد.

5- جهت بستری وعمل جراحی در بخش زنان و ترخیص بیمار زن،با اذن همسر ودر صورت تجرد با اذن پدر بیمار وبا همراه

داشتن شناسنامه انجام میشود.

6-در صورت مطلقه بودن بیمار زن همراه داشتن کپی طلاق نامه الزامی است

7-  در صورت فوت پدر یا همسر بیمار همراه داشتن گواهی فوت یا قیم نامه الزامی است.

8- شناسنامه نوزادان بستری و اعزامی به بیمارستانهای دیگر تا زمان ترخیص نهایی و مشخص شدن وضعیت واکسیناسیون بیمار

و صدور شناسنامه نزد منشی نوزادان باقی می ماند.

9-جهت پذیرش بیماران زیر 18 سال (به جز در موارد اورژانس)همراه بودن پدر بیمار با مدارک شناسایی معتبر و در صورت

فوت پدر همراه داشتن گواهی فوت و کپی قیم نامه الزامی است

10-در خصوص بیماران تصادفی لزوم داشتن مدارک مورد نیاز پرونده تصادفی که شامل کروکی برابر اصل شده ،بیمه نامه

شخص ثالث فردضارب ،کپی کارت ملی بیمار،فرم شرح حال اولیه و فرم 115(در صورت وجود)می باشد، الزامی است.


گروه دورانV5.5.2.0