زمان ملاقات بیماران بیمارستان رازی بیمارستان رازی اهواز

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

زمان ملاقات بیماران

 

1-زمان پذیرش نمونه های سرپایی ونمونه گیری در آزمایشگاه از ساعت 8-10 صبح در روزهای غیر تعطیل میباشد

2-جوابدهی آزمایشات بر اساس پذیرش انجام شده و زمان ثبت شده بر رسید آزمایشگاه می باشد .جوابدهی از ساعت 11:30تا 14:00در

روزهای غیر تعطیل انجام میشود. لازم به ذکر است بعد از زمان مشخص شده در برگه رسید با کد رهگیری مربوطه جواب آزمایشات

در سایت بیمارستان قابل رویت میباشد

3-حداقل زمان برای آزمایشات اورژانس 4-6ساعت میباشد.

4- زمان ملاقات دربهار وتابستان از ساعت17-16در روزهای زوج  وجمعه ودر پاییز وزمستان از ساعت 16-15 در روزهای زوج وجمعه

5-زمان ترخیص بیماران بعد از ساعت13 به بعد میباشد.


گروه دورانV5.5.2.0